Top definition
Tentang kejayaan dalam hidup.
Anda akan menjadi Lalosca selepas mencapai kejayaan.
by Lalosca June 28, 2018
Get the mug
Get a lalosca mug for your Facebook friend Vivek.