Top definition
Real nice white girl booooootie

Damnnnnn white girl gotta Jessica butt
Damn white girl is fine she got a Jessica butt!!
by ghetto master November 26, 2014
Get the mug
Get a jessica butt mug for your Facebook friend Paul.