Top definition
An Agressive Slang, meaning the user is going to shoot someone
50cent "yo biatch! fuck yo nigga ass!"
DmX " Yo imma pop a cap in yo ass"
Joe Fagan "Damn, Thats Wack
by Joe Fagan February 18, 2004
Get the mug
Get a imma pop a cap in yo ass mug for your mama Rihanna.