Top definition
Dạng đầy đủ là "cỏ cú có gai", là một kiểu chơi đảo chữ thông dụng của tiếng Việt, có nghĩa là "gái có cu" là một từ châm biếm hài hước nhưng cũng có thể mang tính kỳ thị trong một số trường hợp chỉ những người con trai chuyển giới thành nữ nhưng vẫn còn bộ phận sinh dụng của nam giới. Từ này còn dùng để chỉ những người giả giới làm nữ nhưng bản chất là nam giới. Một cách nhầm lẫn, nó còn dùng để chỉ giới đồng tính nam (gay).
"Tao có dịp đi chơi vài cái vũ trường ở Thái, có rất nhiều gái đẹp nhưng thật chất đều là cỏ cú có gai không thôi."
by Kuya_Kyle May 19, 2014
Get the mug
Get a cú có gai mug for your mom Helena.