Top definition
Dried sting ray tail, believed to scare off "aswang", local term for shapeshifter/witch/warlock in the Philippines.
Naglabas ang albularyo ng buntot pagi at rosaryo. Inurasyunan ang katawan ni Boboy at inutusan ang kung anumang sumasanib sa katawan niya na umalis na.
by paul071684 June 16, 2009
Get the mug
Get a buntot pagi mug for your sister-in-law Zora.