Top definition
Zhu Xingjie

Zhu Xingjie also known as J.zen or Huba!

Zhu xingjie is a multitalented king who raps,composes,sings,dances and specializes in magic.

Zhu Xingjie Debuted In Mr,Bio in 2015 alongside Zhou Yanchen and Zhou Rui.

Zhu Xingjie Participated In a Chinese Survival Show Called Idol Producer and Placed #15 Out of 99!
Zhu Xingjie a Man who deserves the world!
by zhuxingjie July 09, 2018
Get the mug
Get a Zhu Xingjie mug for your cousin Manley.