Top definition
(v) to party
(v) to sex it up
(n) synonymous with playa
(v) Yo you tryin to tanga danga tonite?
(n) Yo tanga danga, do wana do something later?
by AnKeEzY April 23, 2010
Get the mug
Get a Tanga Danga mug for your barber Sarah.