Top definition
Pojeb. Zwykły skurwesyn. Jest głuchy i ma cztery jajca na czole.
A-"Ale ten gościu jest debilem"
B-"Można powiedzieć, że jest z niego Szymon Kucharski"
by Dytakt February 16, 2018
Get the mug
Get a Szymon Kucharski mug for your dad Abdul.