Top definition
Sunglasses in Hindi are called Sooraj Ainak
Yaar merI Sooraj Ainak kaha hai? Mujhe Cricket khelne jaana hai bahar bahut dhoop hai!
by arjunrj405 May 24, 2018
Get the mug
Get a Sooraj Ainak mug for your boyfriend Abdul.