Top definition
Norsk lykkeønskning i film- og TV-produksjoner. En variant av "skitt fiske".
Skal dere på innspilling nå? Skitt foto!
by Anita-pai October 23, 2015
Get the mug
Get a Skitt foto mug for your daughter-in-law Helena.