Top definition
See on müstiline nähtus, mis esineb siis, kui Viljandi Masin on tarbinud liiast vägijooki, mille tulemusena ta maskuliinsus tõuseb 17% ja ta hakkab põrisema.
Peo tiplhetk on siis kui rivo põriseb.
by Jeffhaiseb June 22, 2018
Get the mug
Get a Rivo põriseb mug for your mom Nathalie.