Top definition
Een snitch die niet of moeilijk te verwachten is. De snitch is platinum in LoL, terwijl zijn nigga diamond is.
Chey waarom ben jij toch een onverwachte snitch!!!
by Skere November 26, 2015
Get the mug
Get a Onverwachte Snitch mug for your daughter-in-law Riley.