Top definition
nawawala pag pasko. nag huhugas ng pinggan pag gabi at nag wawalis sa hapon. tularan si noelle
Marquisa Noelle : pasko nanaman??? nasan na ang pamilya ko?? iniwan nanaman ba nila ako??
by shugermomi June 18, 2018
Get the mug
Get a Marquisa Noelle mug for your guy Manley.