Top definition
Ang Kantutin KO Si Be bang is a word that is fucking Bebang
Kantutin KO Si Bebang means I'm gonna fuck Bebang
by Jushua June 01, 2018
Get the mug
Get a Kantutin KO Si Bebang mug for your sister Yasemin.