Top definition
Jock Martin is a fictional astronaut in the book "Ogen van tijgers" by Tonke Dragt.
Jock Martin ziet overal ogen – ook de onzichtbare van machthebbers die hem bespieden.
by Jock M. August 05, 2009
Get the mug
Get a Jock Martin mug for your cat Nathalie.