Top definition
Zaebalo mene wkaluwaty na tsij jobanij roboti!

Tsey pidor jebe meni misky!

Joblya iz mizkamy - naitsikawishe zanyattya dlya moego shefu
by D-Arts May 09, 2010
Get the mug
Get a Joblya iz mizkamy mug for your father Jerry.