Top definition
En kränkning när man är arg, eller bara en ny svordom att slängde runt
Person 1: DU ÄR EN FUL MOTHERFUCKER

Du: DUDÅ DITT JÄVLA FITTNYLLE
via giphy
by lillmonster November 09, 2016
Get the mug
Get a Fittnylle mug for your grandma Larisa.