Top definition
Така се нарича пичката на лелята на митничаря. На всичките, на другите - и тех!!!
Кон да ти го натресе, EORI!
EORI, катастрофа да те блъсне, дааано!
by Ваш "клиент" August 30, 2012
Get the mug
Get a EORI mug for your sister-in-law Beatrix.
buy the domain for your foodie site