Top definition
Een politieke stroming waarbinnen partijen stemmen werven door alle misstanden binnen de maatschappij aan te kaarten zonder concrete oplossingen te bieden voor de desbetreffende problemen.
Populistische partijen gebruiken veelal borreltafelpolitiek om de media voor zich te winnen.
by Thatguy January 10, 2016
Get the mug
Get a Borreltafelpolitiek mug for your Facebook friend Jerry.