Top definition
Anus Vulcanus = Er Diarè ( in norwagian)
hm........... omg? vet ikka åssen jeg skal skrive det!
by MinTeD December 06, 2003
Get the mug
Get a Anus Vulcanus mug for your cat Jerry.