Top definition
човек който гледа много драматични филми и в реалния живот се държи все едно е герой от филма.
-виж го тоя е голям филмар.
-да защото постоянно гледа ония сапунки
by FiremodeBG May 12, 2016
Get the mug
Get a филмар mug for your father-in-law Vivek.