Top definition
няква от класа на мартин
- Ей, Мартине, ква беше оная от класа ти, ве?
- Ааа, оная кощрамба ли?
by penka May 22, 2016
Get the mug
Get a кощрамба mug for your daughter Zora.