Top definition
Сексуално проникване или активно кефене, извършено в превозно средство. Най-често мястото на бурята е в крайните части на населеното място, в близост до гора, парк или жилищен квартал. Кенанска буря може да се зароди по всяко време, с времетраене от 1 до 2 часа. Последиците от бурята са ясно видими, както върху участниците, така и върху околната среда.
#1
-В колата.

Иванка: Май ще има буря.
Иванчо: Кенанска буря ли?

Иванка: Ооо да!

#2
В колата
Иванчо: днеска изгледа ще има кенанска буря.

Иванка: Не, не, много ме боли главата.

#3
-Абе тези сериозно ли се чукаха в колата?

=Да бе, тука често има кенански бури, особено вечерта.
by Helios504 December 05, 2015
Get the mug
Get a кенанска буря mug for your girlfriend Jovana.