thinkative to thinkshesblackbutreallyisegyptianandinnowayblack