1 definition by sierra mistttttttttt;) &angelo

Top Definition
JT
jiggly tits
Yo i just saw Dan Beerbash walkin down the street. His JT's were comin my way thank god i got out the way
by sierra mistttttttttt;) &angelo September 10, 2011
Mug icon
Buy a JT mug!