1 definition by NikoleIsHawt(:

Top Definition
Eat my cock you fucking faggot
Hey you.
Me?
Yeah you, Bouffe ma queue calisse de fag
Yummyy
(:
by NikoleIsHawt(: February 23, 2009
Mug icon
Buy a Bouffe ma queue calisse de fag mug!