1 definition by Nasimas boyfriend

Nasimas boyfriend is amaan
Nasimas boyfriend is amaan😍😍😍😍
by Nasimas boyfriend July 2, 2021
Get the Nasima mug.