1 definition by I JUST WANT XIAO PLS

1
Chongyun x Xingqiu from Genshin Impact

It’s legit two dumbasses in love very fruity.

Xingqiu be nicer to ur manz
Omg the lack of chongqiu on ao3 is infuriating
by I JUST WANT XIAO PLS June 12, 2021
Get the merch
Get the chongqiu neck gaiter and mug.