look up any word, like jamflex:
 
1.
yeah yeah for shure, yes yes of course, hey hey for shure, yo ya for shure!

hey,im not yo yo fa sho peace homiedizzle im outta here wangster peace homiedizzle im outta here wangster!!
by Dylz July 05, 2006

Words related to yo yo fa sho

fo sho gangster hey for shure! wangster yo youya yo yo