look up any word, like potate:
 
1.
do you understand?
im tired of bein a pimp, ya shovel?
by Ordan J November 14, 2008

Words related to ya shovel?

ya dig ya grow ya plant ya rack ya water