look up any word, like turn down for what:
 
1.
To understand,comprehend, assimilate.
Jason: Ya git me, I'ma mash dem likkle bastards up when I find dem, ya git me?

David: ya blud.
by Euro Hustla March 29, 2006
4 4

Words related to ya git me?

nukkin ya ya dig ya heard me ya mum ya smell me?