look up any word, like swag:
 
1.
I want your ass (In Mandarin)
Daaaaamn girl! Wo yao ni de pi gu!
by Dim Sum Dolly December 20, 2004
72 22

Words related to wo yao ni de pi gu

ass