Top definition
He's a "wo-dude". "wo-dude" whatcha been smokin?
by Barbara Hart April 22, 2005
Mug icon

Donkey Punch Plush

10" high plush doll.

Buy the plush