Top Definition
Cos oczywistego, wiadomego, potwierdzenie. Od slowa wiadomo.
- idziesz jutro do szkoly?
- no wiadomka, nie ma innej opcji.
by Polaca October 22, 2013

Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×