look up any word, like crust punk:
 
1.
Filipino-Visayan slang for the penis head.
Gisulod sa akong asawa akong ulok sa iyang baba. - My wife placed my penis head in her mouth.
by ronskee September 20, 2004

Words related to ulok

filipino visayan