Subscribe English
look up any word, like yeet:
 
1.
a tagalog slang you'll often hear
it can mean (1)stupid or (2)weird
Ex.
(1) Bagsak ka nanaman sa Algebra?! Timang ka talaga. (You failed Algebra again? You really are stupid.)

(2) Ano ba yang ginawa mo sa damit mo? Para kang timang! (What in the world did you do to your shirt? You look weird!)
by Chiibams April 02, 2008
22 4

Words related to timang:

abnoy sira-ulo tanga weird