Top Definition
1. (danh từ) một từ lóng trong cộng động mạng (đồng nghĩa với tiếng anh là selfie) chỉ việc tạo ra các tấm hình chân dung bằng cách tự dùng điện thoại hoặc máy ảnh để tự chụp lấy một bức ảnh của bản thân có kèm theo biểu cảm gương mặt hài hước để đăng lên các mạng xã hội như Facebook hoặc Instagram.

2. (động từ) đồng nghĩa với từ "khoe khoang" tận hưởng một việc làm mà mình đạt được với người khác mặc dù việc đó hoàn toàn bình thường với những người xung quanh.

3. (động từ) (ít đề cập) thủ dâm
1. Selfie - tự sướng
"Con nhỏ bạn tao nó chụp khoảng chục tấm hình tự sướng mỗi ngày."

2. "Ở đó mà tự sướng với thành tích của mày đi!"
#selfie #tận hưởng #sướng #tự #thủ dâm
by Kuya_Kyle May 19, 2014
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×