Top definition
Woh larki jis ko daikh kar lund minar-e-pakistan ki tarha khara hogaye.
oye chaman! woh daikh kiya solid batchi ja rahi hai.
Maire lund se ab bardash nahi hota hai yaar. mujay ab muth marni hi parey gi is solid batchi k naam ki.
by Someone November 19, 2004
Mug icon

Donkey Punch Plush

10" high plush doll.

Buy the plush