Top definition
Degradované maďarské společenství co si myslí, že jsou lepší než zbytek Východní Evropy. Často nazýváni Čechy jako "bratři". Nikdo, kdo byl narozen po roce 1990, jim nerozumí.
osoba 1:"Kámo , pojedeme v létě na Slovensko, bude pr*el!"
osoba 2: "Eh, nikdy."
by Halli Boy March 31, 2016
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug