Top Definition
En person som sitter oppe hele natten og masturberer til bilder av regjeringsmedlemmer når han eller hun ikke besøker sinnsyk.tk
"Å nei! Der kommer en sinnsyk.tk'er! Dukk"
by bob December 15, 2003
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×