look up any word, like bukkake:
 
1.
A chicken or coul also mean fuckin
Oh crap!!! Thats a big bucket of shuckun!!!

Most black people like eating fried shuckun.

I will beat yo shuckun ass.
by Chris shuckun January 21, 2007

Words related to shuckun

chuckin cluckun huckin shuckin truckun