Top definition
yo yo yo yo yo, i got a straight: nine, ten, jack, queen, schloiken
by donatello December 17, 2003
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug