Top definition
Rosengård (pron. "roosengaard") is a suburb in eastern Malmö, a city in southern Sweden. Rosengård's population is 87% foreign.
Rosengård är en förort (egentligen stadsdel) i östra Malmö. 87% av befolkningen har utländsk bakgrund.
- Lak bror när kmr du? (Hey bro when u comin'?)
- Vet shi ja e i rosengård (Dont know, i'm in rosengård)
by Makkkkkkkkkefvhg March 13, 2015
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug

Alphabetical list