look up any word, like cunt:
 
1.
Chinese (Mandarin) for Go Die.
Qu si noob. Da sha bi.
by r a f November 05, 2007
55 16

Words related to qu si

cao ni ma cao ni qu si ba ri ni ma bi sha bi