look up any word, like tribbing:
 
1.
What's up?
Hey!
Hey!
Qazas?
Nothing much, just chilling
by heyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy May 01, 2011