Top definition
greek-cypriot offensive word meaning "a newbie in the army"
kane ka8ariotites re poustoneo mi se liwsw sto 2-4
by poustoneo October 05, 2003
Mug icon

The Urban Dictionary T-Shirt

Soft and offensive. Just like you.

Buy the shirt
2
¼ëïé åóåßò ïé 83Üñéäåò ðïõ íïìßæåôáé üôé ìå 4 ìçíÜêéá óôï ÑùìáíÝëç ðáëéþóáôå.Ç Ãêáôæá óáò ðåñéìÝíåé!!!
Õ.Ã.Ñå,äåí èá îáíáêÜíù üñãáíï...
Ï ÐéðåñéÜò ôï ðïõóôüíåï ðÜëé ôéò óêÜôùóå ôéò õðçñåóßåò
by Alter November 30, 2003
Mug icon

Donkey Punch Plush

10" high plush doll.

Buy the plush