Subscribe English
look up any word, like tex-sex:
 
1.
greek-cypriot offensive word meaning "a newbie in the army"
kane ka8ariotites re poustoneo mi se liwsw sto 2-4
by poustoneo October 05, 2003
11 5

Words related to poustoneo:

neos neoudi psaras antonym: lele kolopsaro pontiki pontikos
 
2.
¼ëïé åóåßò ïé 83Üñéäåò ðïõ íïìßæåôáé üôé ìå 4 ìçíÜêéá óôï ÑùìáíÝëç ðáëéþóáôå.Ç Ãêáôæá óáò ðåñéìÝíåé!!!
Õ.Ã.Ñå,äåí èá îáíáêÜíù üñãáíï...
Ï ÐéðåñéÜò ôï ðïõóôüíåï ðÜëé ôéò óêÜôùóå ôéò õðçñåóßåò
by Alter November 30, 2003
3 10