Top definition
Kierunek na studiach wyższych charakteryzujący się czytaniem tysięcy książek i niespełnieniem w życiu.
- Co studiujesz?
-Polololo.
by Martynka001 February 06, 2015
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug