Top definition
malapot-lapot, nagbeberdeng-dilaw na uhog na minsan ay may kasamang dugo
maari mo bang sipsipin ang plema ko para lumipat sayo? salamat
by caryviz February 02, 2009
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug