Top definition
swedish ungefär som "pilla litegranna" eller "finjustera". Används oftast i design- eller typografiska sammanhang.
- Nä vänta! detste pascaleras innan det går i tryck
by Japfreak January 26, 2005
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug