Subscribe English
look up any word, like poopsterbate:
 
1.
Ontzettend Natte Ochtend Kut
heej heb je een ONOK?
ik heb een ODOL!
by onok July 08, 2003
6 11

Words related to onok:

ownage oanok own oan oanage owned pwn